ඔබ සියල්ල අතහරින්න. එවිට ඔබට සියල්ලම ලැබේවි. සියල්ලම ඔබට ලැබෙන විට ඒ කිසිවක් ඔබට අවශ්‍ය නොවේ. මන්ද, ඔබ සියල්ල අනිත්‍ය වශයෙන් අවබෝධ කර ඇති නිසා.

මේ ලෝකයේ ධර්මය කියලා දෙයක් තියෙනවනම් අවබෝධ කරගන්න කර ගන්න තියෙන්නේ එකම එක දෙයයි. අනිත්‍ය කියන දෙය විතරයි. ඒ නිසා ශාස්ත්‍රී ලෝක ධාතු තිබ්බත්, බ්‍රහම්ම ලෝක තිබ්බත්, දිව්‍ය ලෝක තිබ්බත්, මනුස්ස ලෝකේ තිබ්බත්, ප්‍රේත ලෝකේ තිබ්බත්, තිරිසන් ලෝකේ තිබ්බත් අම්මා, තාත්තා, නංගි, මල්ලි, පුතා, දුව හිටියත් ඔය සියල්ල තිබ්බත් ඔය සියල්ලේ එකම ස්වභාවය අනිත්‍ය කියන ස්වභාවය විතරයි. එහෙනම් අනිත්‍ය කියන්නේ ධර්මයමයි.

මීළඟට පැවැත්වීමට නියමිත ධර්ම දේශනා කාලසටහන

මැයි

අම්පාර D S සේනානායක විද්‍යාලය

2018 මැයි මස 27 දින

සවස 03:00 ට

ජුනි

ස්වර්ණමාලී සෑ මළුව

2018 ජුනි මස 2 දින

සවස 04:00 ට

නිට්ටඹුව, විද්‍යානන්ද පිරිවෙන් පරිශ්‍රය

2018 ජුනි මස 5 දින

සවස 03:00 ට

රත්නපුර, සිරි විසුද්ධාරාම මහ පිරිවෙන් විහාරස්ථානය

2018 ජුනි මස 9 දින

සවස 03:00 ට

කළුබෝවිල, රෝහල් පරිශ්‍රය

2018 ජුනි මස 12 දින

සවස 03:00 ට

හිඟුරක්ගොඩ, බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය

2018 ජුනි මස 16 දින

සවස 03:00 ට

අකුරැස්ස, (පෝරඹ) ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථානය

2018 ජුනි මස 20 දින

සවස 03:00 ට

විශේෂ ධර්ම දේශනා

ඇලහැර සංඝ සාකච්ඡාව

නිවීම

පටිච්ච සමුප්පාදය