ඔබ සියල්ල අතහරින්න. එවිට ඔබට සියල්ලම ලැබේවි. සියල්ලම ඔබට ලැබෙන විට ඒ කිසිවක් ඔබට අවශ්‍ය නොවේ. මන්ද, ඔබ සියල්ල අනිත්‍ය වශයෙන් අවබෝධ කර ඇති නිසා.

මේ ලෝකයේ ධර්මය කියලා දෙයක් තියෙනවනම් අවබෝධ කරගන්න කර ගන්න තියෙන්නේ එකම එක දෙයයි. අනිත්‍ය කියන දෙය විතරයි. ඒ නිසා ශාස්ත්‍රී ලෝක ධාතු තිබ්බත්, බ්‍රහම්ම ලෝක තිබ්බත්, දිව්‍ය ලෝක තිබ්බත්, මනුස්ස ලෝකේ තිබ්බත්, ප්‍රේත ලෝකේ තිබ්බත්, තිරිසන් ලෝකේ තිබ්බත් අම්මා, තාත්තා, නංගි, මල්ලි, පුතා, දුව හිටියත් ඔය සියල්ල තිබ්බත් ඔය සියල්ලේ එකම ස්වභාවය අනිත්‍ය කියන ස්වභාවය විතරයි. එහෙනම් අනිත්‍ය කියන්නේ ධර්මයමයි.

වෙන් කරගන්න

වර්ෂය

මාසය

මැයි අප්‍රේල්

පෙර පැවති දේශනා ධර්ම දේශනා

මැයි

කොතලාවල ආරක්ෂක විද්‍යා පීඨය

2018 මැයි මස 23 දින

සවස 04:00 ට

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී සුභූති මාධ්‍ය මහා විදුහලේ

2018 මැයි මස 18 දින

දහවල් 02:00 ට

අප්‍රේල්

බේබෘක් පෙදෙස වෙසක් කලාප භූමිය

2018 අප්‍රේල් මස 30 දින

සවස 03:00 ට