ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය

පටුන

ස්වාමීන් වහන්ස ගිහි පින්වතුන්වන අපි නම් ධර්ම මාර්ගයට අවතිර්ණ වන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ඔබ වහන්නසේ සඳහන් කළා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම සම්මා දිට්ඨිය නැමැති දොරටුවෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසිය යුතුය කියලා. ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියට අප පිවිසෙන්නේ කුමන දොරටුවෙන් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස, සම්මා දිට්ඨිය සකස්කොටගත් පින්වතා තුළ, දකින්න පූළුවන් මුලික ලක්ෂණ මොනවා ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියේත්, ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියේත් වෙනස කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨිය පරිපූර්ණ වූ තැනදී කුමක් ද සිද්ධ වෙන්නේ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සාංකප්පයක්, ලෝකෝත්තර සම්මා සාංකප්පයක් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියෙත් සම්මා සංකප්පයන්ගේත් වැඩීම හේතුවෙත් කුමක්ද ශක්තිමත් වෙන්නෙ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වාචා, ලෝකෝත්තර සම්මා වාචාව බවට පත් කෙ ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සම්මා අජීව කියන අංග දෙක පහදා දෙන්න? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සහ සම්මා ආජීව කියන අාංගයන් ලෝකෝත්තර සම්මා කම්මන්තයන්ව බවට ලෝකෝත්තර සම්මා අජීවයන් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාල සම්මා වායාම මාර්ග අාංගය පහදා දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වායාම කියන අර්ථය ලෝකෝත්තර සම්මා වායාමයක්ව බවට පත්කොට ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සතිය කියන්නේ කුමක් ද? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සතිය යනු කුමක් ද?

ස්වාමීන් වහහන්ස සම්මා සමාධිය ගැන විස්තර කොට දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමින් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය යනු කුමක්ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස පාසල් දරුවෙක් ආර්ය අෂ්ගිටාංගික මාර්ගය කුමන ආකාරයටද ජීවිතයට එකතු කොට ගත යූත්තේ? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සතිය යනු කුමක් ද?

ලෞකික සම්මා සතිය, විදර්ශනා නුවණින් දක්න තැන ලෝකෝත්තර සම්මා සතිය සකස් වෙනවා. ලෝකෝත්තර සම්මා සතිය තුළ තෘෂ්ණාව බැසගෙන නැහැ. ඔහු අනිත්‍ය දෙය, අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. දූක දෙය, දුක වශයෙන් දකිනවා, අනාත්ම දෙය, අනාත්ම වශයෙන් දකිනවා, අසූභ දෙය අසුභ වශයෙන් දකිනවා. ශ්‍රද්ධාවත්, සීලයත්, කුසලයත්, සංස්කාරයන් බව ඔහු හඳුනනවා. එම සංස්කාර සුගතියේ විපාකයන් සකස්කොට දී අනිත්‍යවන බව නුවණින් දකිනවා. ලෞකික ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වැඩීම තුළ සකස්වන කුසල් සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දැකීමට අවශ්‍ය විදර්ශනා නුවණින් ඔහු ශක්තිමත් වෙනවා. සැපයට ඇති කැමැත්තත්, දූකට ඇති අකමැත්තත් ඔහු තමා තුළ සකස්වෙන පංච උපාදානස්කන්ධයක් බව දකිනවා. පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍ය භාවය දකිමින් සැපත්, දූකත් දෙකෙන්ම මීදීමේ මාර්ගයට ඔහු අවතීර්ණ වෙනවා. කුසල්, අකුසල් සංස්කාරයන්ට ඔහූ බැඳෙන්නේ නැහැ. සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් සම්මා වීර්යය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා ධර්මතාවයන් එකිනෙකට සමකොට ගන්නවා. මෙය ලෝකෝත්තර සම්මා සතියේ ලක්ෂණයයි.