ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය

පටුන

ස්වාමීන් වහන්ස ගිහි පින්වතුන්වන අපි නම් ධර්ම මාර්ගයට අවතිර්ණ වන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ඔබ වහන්නසේ සඳහන් කළා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම සම්මා දිට්ඨිය නැමැති දොරටුවෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසිය යුතුය කියලා. ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියට අප පිවිසෙන්නේ කුමන දොරටුවෙන් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස, සම්මා දිට්ඨිය සකස්කොටගත් පින්වතා තුළ, දකින්න පූළුවන් මුලික ලක්ෂණ මොනවා ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියේත්, ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියේත් වෙනස කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨිය පරිපූර්ණ වූ තැනදී කුමක් ද සිද්ධ වෙන්නේ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සාංකප්පයක්, ලෝකෝත්තර සම්මා සාංකප්පයක් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියෙත් සම්මා සංකප්පයන්ගේත් වැඩීම හේතුවෙත් කුමක්ද ශක්තිමත් වෙන්නෙ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වාචා, ලෝකෝත්තර සම්මා වාචාව බවට පත් කෙ ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සම්මා අජීව කියන අංග දෙක පහදා දෙන්න? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සහ සම්මා ආජීව කියන අාංගයන් ලෝකෝත්තර සම්මා කම්මන්තයන්ව බවට ලෝකෝත්තර සම්මා අජීවයන් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාල සම්මා වායාම මාර්ග අාංගය පහදා දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වායාම කියන අර්ථය ලෝකෝත්තර සම්මා වායාමයක්ව බවට පත්කොට ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සතිය කියන්නේ කුමක් ද?

ස්වාමීන් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සතිය යනු කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහහන්ස සම්මා සමාධිය ගැන විස්තර කොට දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමින් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය යනු කුමක්ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස පාසල් දරුවෙක් ආර්ය අෂ්ගිටාංගික මාර්ගය කුමන ආකාරයටද ජීවිතයට එකතු කොට ගත යූත්තේ? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සතිය කියන්නේ කුමක් ද?

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මුල් මාර්ග අංග හය වැඩීම නිසා සකස්වෙන ඵලය සම්මා සතියයි. සම්මා සතිය යනු, අකුසලය, අකුසලය වශයෙන් හඳුනාගෙන අකුසලයෙන් බැහැර වෙනවා. කුසලය, කුසලය වශයෙන් හඳුනාගෙන කුසලය තුළ ශක්තිමත් වෙනවා. ලෞකික සම්මා සතිය තුළ ජීවත්වන පින්වතා, අනිත්‍ය දෙය අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න දක්ෂ නැහැ. නමුත් අනිත්‍ය දෙය තුළිනුත් කුසලයක් මතුකොටගන්න ඔහු දක්ෂයි. දුක් දෙය, අසුභ දෙය, අනාත්ම දෙය, විදර්ශානා නුවණිවන් දකින්න දක්ෂ නැහැ. නමුත් ඒවා තුළිනුත්, කුසල් සංස්කාරයන් මතුකොටගන්න ඔහු දක්ෂයි. ඒ සංස්කාර උපයෝගි කරගෙන ඔහූ භවයේ නැවත සුගතිගාමී උපතක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලෞකික සම්මා සතිය තුළ තෘෂ්ණාව බැසගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසාම ඔහූ දස කුසල් කරමින්, නැවත භවයේ, සුගතියේ උපතක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවයට අදාළ ධර්මයන් ඔහු තුළින් වැඩෙන්නේ නැහැ. මම කියන දෘෂ්ඨිය සැපවත් කිරීමටයි, සුගතියට ඔසවා තැබීමටයි සම්මා සතිය උපකාරි වෙන්නේ. සම්මා සතිය සකස් කරගත් පින්වතා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මුල් මාර්ග අංග හය හොදින් අඳුරනවා. අශ්‍රද්ධාවෙන්, ශ්‍රද්ධාව වෙන් කරගෙන, මිච්ඡා සංකප්පයන්ගෙන්, සම්මා සංකප්පයන් වෙන් කරගෙන, දුශ්සීලභාවයෙන් සිල්වත්භාවය වෙන් කරගෙන, සුගතියට අදාළව ධර්ම මාර්ගය ශක්තිමත් කොට ගන්නවා. නමුත් ඔහුගේ ධර්ම මාර්ගය තුළ භව තෘෂ්ණාව සැඟවී තිබෙනවා.