ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය

පටුන

ස්වාමීන් වහන්ස ගිහි පින්වතුන්වන අපි නම් ධර්ම මාර්ගයට අවතිර්ණ වන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ඔබ වහන්නසේ සඳහන් කළා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම සම්මා දිට්ඨිය නැමැති දොරටුවෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසිය යුතුය කියලා. ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියට අප පිවිසෙන්නේ කුමන දොරටුවෙන් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස, සම්මා දිට්ඨිය සකස්කොටගත් පින්වතා තුළ, දකින්න පූළුවන් මුලික ලක්ෂණ මොනවා ද? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියේත්, ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියේත් වෙනස කුමක් ද?

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨිය පරිපූර්ණ වූ තැනදී කුමක් ද සිද්ධ වෙන්නේ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සාංකප්පයක්, ලෝකෝත්තර සම්මා සාංකප්පයක් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියෙත් සම්මා සංකප්පයන්ගේත් වැඩීම හේතුවෙත් කුමක්ද ශක්තිමත් වෙන්නෙ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වාචා, ලෝකෝත්තර සම්මා වාචාව බවට පත් කෙ ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සම්මා අජීව කියන අංග දෙක පහදා දෙන්න? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සහ සම්මා ආජීව කියන අාංගයන් ලෝකෝත්තර සම්මා කම්මන්තයන්ව බවට ලෝකෝත්තර සම්මා අජීවයන් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාල සම්මා වායාම මාර්ග අාංගය පහදා දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වායාම කියන අර්ථය ලෝකෝත්තර සම්මා වායාමයක්ව බවට පත්කොට ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සතිය කියන්නේ කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සතිය යනු කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහහන්ස සම්මා සමාධිය ගැන විස්තර කොට දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමින් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය යනු කුමක්ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස පාසල් දරුවෙක් ආර්ය අෂ්ගිටාංගික මාර්ගය කුමන ආකාරයටද ජීවිතයට එකතු කොට ගත යූත්තේ? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියේත්, ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියේත් වෙනස කුමක් ද?

භික්ෂූව ඉහතින් සඳහන් කළේ ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය ගැනයි. පින්වත් ඔබ කොතෙක් ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය ජීවිතයට එකතුකොට ගන්ත ද, එම ඵලය හැටියට පින්වත් ඔබට ලැබෙන්නේ දිව්‍ය, මනුෂ්‍ය, සුගතියේ උපතක් පමණක්මයි. පින්වත් ඔබ අතීතයේ ගෙවාගෙන පැමිණි සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනවලදී ඔබ ලෞකික සම්මා දිට්ඨියෙන් ඔබ්බට සිත පිහිටුවා නැහැ. ඒ නිසාම පින්වත් ඔබ සම්මා දිට්ඨිය ප්‍රයෝජනයට අරගෙන සුගතිගාමී උපතක් ලැබීම පමණකින්ම සෑහීමකට පත්වෙලයි තිබෙන්නේ. ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය විදර්ශනා නුවණිවන් දකින තැනයි, ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය සකස්කොට ගන්නේ.

දැන් ඔබ සිතන්න, ඔබ කොච්චර තෙරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවෙන් ජීවත්වුණත්, ඔබට ලැබෙන්නේ කුමක් ද, සුගතියේ උපතක් පමණක්මයි. ඔබ මැරෙන වෙලාවට අවසාන චූති සිතට බුදූරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් වුණොත්, බුදූගුණයක් සිහිපත් වුණොන් මොක ද වෙන්නේ, ඔබ සූගතියේ දිව්‍ය, මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලබනවා. එම දිව්‍ය මනුෂ්‍ය සැපය නිත්‍යද ? අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි.

මෙන්න මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය නුවණින් දකිමින් ඔබ මැරෙන වෙලාවට චුති සිතට අරමුණු වෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපය, බුදු ගුණය අනිත්‍ය වශයෙන් ඔබ දකින්න දක්ෂ නම්, එතැනදී ඔබ ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියට පත්වුණා වෙනවා. මේ විදර්ශනාමය, ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියයි ඔබව සෝවාන් ඵලයට, පංචඋපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍ය දැක්ම දෙසට යොමුකරන්නේ. ඔබ කොච්චර කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයෙන් දන් දුන්නත්, සිල් සමාදන් වුණත්, ඔබට කුමක් ද ලැබෙන්නේ සුගතියේ උපතක්. එම සුගතියේ උපත නිත්‍යද ? අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි.

මෙන්න මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය නුවණින් දැකලා, සංස්කාරයන්ට නොබැඳී සිටින තැනයි, ලෝහකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය වෙන්නේ. පින්වත් ඔබ දන්දීම නිසා, සිල් ආරක්ෂා කිරීම නිසා ඔබ මැරෙන වෙලාවේ චුති සිතට, ඔබට දිව්‍යතලයක්, දෙවියෙක්, ප්‍රභාශ්වර ආලෝකයක්, ලස්සන මල් ගොමුවක් අරමුණු වුණොත් ඔබ එම රූපයන් අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. එසේත් නැතිනම් එම රූපයන් නිසා සකස්වුණ සිත, අනිත්‍ය වශයෙන් දකින තැන සකස්වෙන විදර්ශනා අංග ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියේ ලක්ෂණයන් වෙනවා. සංස්කාරයන්ට බැඳුනොත් සුගතියේ උපදිනවා. එය ලෞකික සම්මා දිට්ඨියේ ඵලයක්. සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දැක්කොත් ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය සකස් වෙනවා. එය ඔබ තුළ විදර්ශනා නුවණ ඇතිකොට භව නිරෝධය දෙසට යොමු කරවනවා. පින්වත් ඔබ සිතන්න. ඔබ ඔබේ අම්මා, තාත්තාව කරේ තබාගෙන මුළු ජීවිත කාලයම උපස්ථානය කළා කියලා. එම මව්පිය උපස්ථානයට ඔබට ලැබෙන ඵලය කුමක්ද? සුගතියේ උපතක්. එම සුගතියේ උපත නිත්‍යද ? අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි.

ඔබ විවේකීව සිතන්න, සංසාරයේ ඔබ කොතෙක් අම්මා තාත්තාට උපස්ථානය කරන්න ඇති ද, නමුත් ඔබට ලැබුණේ අනිත්‍ය වන සුගතියේ උපතක් පමණයි. එම පින පිරිහී ගිය තැන ඔබව නැවත සතර අපායට වැටෙනවා. එම නිසා පින්වත් ඔබ මව් පිය උපස්ථානය කරමින්, එම කුසල් සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය දකිමින් එම සංස්කාරයන්ට නොබැඳෙන තැන එම සංස්කාරයන්ට කළකිරෙන තැන, පංචඋපාදානස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ අනිත්‍ය භාවය දැකීම තුළ ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය ඔබ තුළින් අර්ථවත් වෙනවා.

පින්වත් ඔබ තෙරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ඇතිකොටගෙන දන් දෙමින්, සිල් රකිමින්, මව් පිය උපස්ථානය කරිමින්, පටිච්චසමුප්පන්නව නැවත උපත ගැන විශ්වාසය ඇතිකර ගනිමින්, ඕපපාතිකව සත්ත්වයන් උපදින බව දකිමින්, අතීතයේ අධිගමලාභීන් සිටියාය කියන විශ්වාසය ඇති කොට ගනිමින්, මේ සෑම සංස්කාරයන්ම වෙනස්වන බව, අනිත්‍ය වන බව නුවණින් දකිමින්, එම සංස්කාරයන්ට නොඇලී, නොබැඳී සකස්කොට ගන්නා විදර්ශනා දැකීම ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියේ ලක්ෂණ වෙනවා. පින්වත් ඔබ ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ සම්මා දිට්ඨිය, ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියක් බවට පත්කොටගත් තැනදී මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ඉතිරි අංග හතම, ඔබ තුළ වැඩෙන්නේ විදර්ශනා නුවණ වැඩෙන ලෝකෝත්තර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හැටියටයි.

මුලින්ම පින්වත් ඔබ ලෞකික ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුළ ශක්තිමත් වෙන්න. එම සංස්කාර ඔබව සුගතියට ඔසවා තබනවා. සුගතිය තුළ සිත පිහිටලා, කුසලය තුළ සිත පිහිටලා එම සුගතියත්, කුසලයත් අනිත්‍ය බව සංස්කාරයක් බව දැකලා විදර්ශනා නුවණ ඇති කොට ගන්න. එය ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියේත්, ලෝකෝත්තර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේත් අර්ථය වෙනවා.