ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය

පටුන

ස්වාමීන් වහන්ස ගිහි පින්වතුන්වන අපි නම් ධර්ම මාර්ගයට අවතිර්ණ වන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ඔබ වහන්නසේ සඳහන් කළා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම සම්මා දිට්ඨිය නැමැති දොරටුවෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසිය යුතුය කියලා. ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියට අප පිවිසෙන්නේ කුමන දොරටුවෙන් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස, සම්මා දිට්ඨිය සකස්කොටගත් පින්වතා තුළ, දකින්න පූළුවන් මුලික ලක්ෂණ මොනවා ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියේත්, ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියේත් වෙනස කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨිය පරිපූර්ණ වූ තැනදී කුමක් ද සිද්ධ වෙන්නේ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සාංකප්පයක්, ලෝකෝත්තර සම්මා සාංකප්පයක් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියෙත් සම්මා සංකප්පයන්ගේත් වැඩීම හේතුවෙත් කුමක්ද ශක්තිමත් වෙන්නෙ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වාචා, ලෝකෝත්තර සම්මා වාචාව බවට පත් කෙ ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සම්මා අජීව කියන අංග දෙක පහදා දෙන්න? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සහ සම්මා ආජීව කියන අාංගයන් ලෝකෝත්තර සම්මා කම්මන්තයන්ව බවට ලෝකෝත්තර සම්මා අජීවයන් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාල සම්මා වායාම මාර්ග අාංගය පහදා දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වායාම කියන අර්ථය ලෝකෝත්තර සම්මා වායාමයක්ව බවට පත්කොට ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සතිය කියන්නේ කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සතිය යනු කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහහන්ස සම්මා සමාධිය ගැන විස්තර කොට දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමින් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය යනු කුමක්ද? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස පාසල් දරුවෙක් ආර්ය අෂ්ගිටාංගික මාර්ගය කුමන ආකාරයටද ජීවිතයට එකතු කොට ගත යූත්තේ?

ස්වාමීන් වහන්ස පාසල් දරුවෙක් ආර්ය අෂ්ගිටාංගික මාර්ගය කුමන ආකාරයටද ජීවිතයට එකතු කොට ගත යූත්තේ?

සංකිච්ච පොඩි හාමුදුරුවෝ, දබ්බමල්ලපුත්ත පොඩි හාමුදුරුවෝ නිග්‍රෝධ සාමණේර හාමුදුරුවෝ, චුල්ලපන්ථක පොඩි හාමුදුරුවෝ ළමා වයසේදීම උතුම් රහත්ඵලයට පත්වෙනවා. එසේනම් වර්තමානයේ පාසල් දරුවන්ට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වඩන්න බැහැයි කියලා කියන්න බැහැ. ප්‍රශ්නය තිබෙන්නේ දරුවන්ගේ දෙමාපියන්, සමාජය, දරුවාට කළ්‍යාණ මිත්‍රයෙක් වෙනවාද කියන කාරණයයි. දෙමාපියන් තුළින්, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වැඩීම දුර්වල වෙනකොට දරුවන් දෙමාපියන්ගේ ආදර්ශයයි ජීවිතයට එකතුකොට ගන්නේ. ඒ නිසා මුලින්ම දෙමාපියන්, ගුරුවරුන්, දරුවාට ආදර්ශයක් විය යුතු වෙනවා. දෙමාපියන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුළ ශක්තිමත් වෙමින්, තම දරුවන්ට, පාසල් අධ්‍යාපනයට අදාළව දුක කියන කාරණය දරුවාට කියල දෙන්න. මෙතනදි දුක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දුප්පත්භාවය, අල්පේශාක්‍යභාවය ගැන පින්වත් ඔබ දරුවාට කියලා දෙන්න. පුතේ බලන්න, සමාජයේ මනුෂ්‍යයෝ දුක්විදින හැටි. මහා අව්කාශ්ටකයේ රැකියාවන් කරමින්, ජීවිතය පරදුවට තබා රැකියාව කරමින්, හැමෝටම මහත්මයා, නෝනා කියමින් රැකියාවක් කරමින්, තමන්ට නොගැලපෙන රැකියාවක් කරමින්, විරැකියාවෙන් ජීවත් වෙමින්, දෙමාපියන්ට බරක් වී ජීවත් වෙමින්, රටට බරක් වෙමින් ජීවත් වෙමින්, මේ හැමෝම දුකක් විඳින්නේ. කෙනෙක් ඉහළ වෘත්තියක් දරනකොට තවත් කෙනෙක් කම්කරු රැකියාවක් කරන්නේ, හේතුඵල ධර්මයන් නිසා. මෙතනදී කම්කරු රැකියාව කරන පින්වතාට අගෞරවයක් කරනවා නොවේ. සැප විඳින වෘත්තීන්ට සාපේක්ෂව ඔහු විඳින්නේ දුකක්. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනේ. දැන් පින්වත් දරුවන්ට සමාජය දෙස බැලිමේ දී දුක කියන කාරණය පෙනෙනවා නේද? කෙටියෙන්ම කියනවා නම්, අඩු ආදායම්ලාභී සහ ඒ හේතුවෙන්ම අඩු සැපයක් ලැබීම, සමාජයේ මතුපිටින් පෙනෙන දුක වෙනවා. දැන් දරුවන් හිතන්න මේ දුකට හේතුව කුමක් ද කියලා. මොකද්ද මේ දුකට හේතුව. දෙමාපියන්ට අකීකරු වීම, ගුරුවරුන්ට අකීකරු වීම, අධ්‍යාපනයට මුල් තැන නොදීම, අධ්‍යාපනය ලැබිය යුතු කාලයේදී බාහිර දේවල් වලට සිත යොමු කිරීම. දැන් පාසල් දරුවන්ට පෙනෙනවා දුක කුමක් ද? දුකට හේතුව කුමක් ද කියලා. එසේ නම් සමාජයේ මනුෂ්‍යයා ලබන අඩු ආදායම්, අවම සැපයන් කියන දුක නැති කිරීමට නම් දරුවන් කුමක් ද කළ යුත්තේ. දුක ඇතිවීමට හේතුව සොයාගෙන එය නැති කිරීමයි. එහෙම නම් දෙමාපියන්ට, ගුරුවරුන්ට අකීකරු වීම, අධ්‍යාපනයට මුල් තැනක් නොදීම, අධ්‍යාපනය ලැබිය යුතු කාලයේ දී බාහිර දේවල්වලට සිත යොමු කිරීම වැනි දුකට හේතුවන පුරුදුවලින් දරුවන් ඉවත් විය යුතුයි. පින්වත් දරුවන් දුක කියන කාරණය දැකලා, දුකට හේතුව අධ්‍යාපනය දුර්වලවීමට අදාළ දේවල්වලට ඇති තෘෂ්ණාව බව දැකලා එම වැරදි පුරුදුවලින් මිදිය යුතුයි. එම වැරදි පුරුදුවලින් මිදීමේ මාර්ගය තමයි, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. දරුවෙකුට පුළුවන් තමන් තුළ සකස්වෙන, මම දෙමාපියන්ට, ගුරුවරුන්ට කීකරුවෙනවා කියන එක චිත්තයකින්, තමා තුළ මුලු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයම වඩවා ගන්න. මම බාහිර දේවල් කෙරෙහි තෘෂ්ණාවෙන් තොරව, අධ්‍යාපනය තුළ ශක්තිමත් වෙනවාය, කියන චිත්තය ඇති කරගන්නා මොහොතේම, එම දරුවා තුළ මුලු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයම වැඩෙනවා. මම කෙන්තිගන්නේ නැහැ ගෙදර සහෝදර සහෝදරියන් සමග පන්තියේ ළමයින් සමග කෙන්තිගන්නේ නැහැ, රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ කියලා ඇති කරගන්න එක චින්තයක් තුළ එම දරුවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයම වැඩුවා වෙනවා. අම්මා, තාත්තාට කීකරු වෙනවා කියලා සිතන කොටම දරුවා තුළ තෙරුවන් කෙරෙහි ගරු කිරීමක් ඇති වෙනවා. අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් හඳුනාගෙන ඒ හදමාපියන්ට කීකරු වීම, සම්මා දිට්ඨියට අදාළ ධර්මතාවයක්. එහෙම සිතන දරුවා තුළ, දෙමාපියන් කෙරෙහි හිංසාකාරී සිතිවිල්ලක්, ද්වේශයක් ඇති වන්නේ නැහැ. අකුසලයට අදාළ ක්‍රියාවන් අතහරිනවා. ඒ කියන්නේ සම්මා සංකප්පයන් වැඩෙනවා. තම දෙමාපියන්ට, ගුරුවරුන්ට කීකරු වෙනවාය කියලා සිතක් සකස් වෙනකොට එම දරුවා සිල්පද රකින කෙනෙක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව ධර්මයන් වැඩෙනවා. දෙමාපියන්ට, ගුරුවරුන්ට කීකරු සිතක් සකස්කොටගත් මොහොතේදීම ඇති අකුසල් තුනී වෙලා, අලුතින් කුසල් වැඩෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්මා වායාමෝ ධර්මයන් වැඩෙනවා. දෙමාපියන්ට, ගුරුවරුන්ට කීකරුවෙනවාය කියන චිත්තය ඇතිවෙන මොහොතේම එම දරුවා තුළ තුළ, කුසලයේ, අකුසලයේ වෙනස හඳුනාගෙන දුකට සැපයට හේතූන් හඳුනාගෙන අකුසලහයෙන්ප මිදී කුසලය හඳුනාගන්නා කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්මා සතිය ඇතිවෙනවා. දැන් ඒ පින්වත් දරුවාට විසිරුණු සිතක් නැහැ. පාඩම් කරන වෙලාවට කාටුන් මතක් වෙන්නෙත් නැහැ. සෙල්ලමට සිත දුවන්නේ නැහැ. අධ්‍යාපනය කියන අරමුණ කෙරෙහි, අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම කියන අරමුණ කෙරෙහි දෙමාපියන්ගේ, ගුරුවරුන්ගේ සිත රිදවන්නේ නැහැය කියන අරමුණ කෙරෙහි, එම පින්වත් දරුවාගේ සිත තැන්පත් වෙනවා. එය එම දරුවාගේ සම්මා සමාධිය වෙනවා. පින්වත් දරුවෙක් තුළ ඇති කොටගන්නා එක යහපත් චිත්තයන් තුළ දෙමාපියන්ට, ගුරුවරුන්ට කීකරු වෙනවා කියන චිත්තය තුළ, එම නිමේෂයේ දී මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයම වැඩෙනවා. ඒ කියන්නේ පාසල් දරුවා දන්දෙන්නේ නැහැයි කියලා, පින්කම් නොකළාය කියලා, භාවනා නොකළාය කියලා ඔහූට ලෞකික ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ රැකවරණය අහිමි නැහැ. එම නිසා පින්වත් දෙමාපියන්, ගුරුවරුන් දක්ෂ වෙන්න, ආදර්ශයෙන්, උපක්‍රමශීලීව, පාසල් දරුවා තුළින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ශක්තිමත් කොට දෙන්න. පින්වත් දරුවෙක් අම්මාට පසඟ පිහිටුවා වන්දනා කරනවා. වන්දනා කරලා දරුවා අම්මාට කියනවා, අම්මේ මට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ගැන කියලා දෙන්නකෝ කියලා. එවිට අම්මා දරුවාට කියනවා, පුතේ ඒවා ඉගෙන ගන්නේ ලොකු අය. ඔයා තවම පොඩියි කියලා. මොකද අම්මාට තේරෙන්නේ නැහැ තම දරුවා තමන්ට පසඟ පිහිටුවලා වන්දනා කරන්න ඇතිකොටගත් චිත්තය තුළ දී, මුලු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේම අර්ථයන් දරුවා තුළින් වැඩුනාය කියලා. අදක්ෂ අම්මා නිසා, දක්ෂභාවය සැඟවී තිබූ දරුවාගේ දක්ෂභාවය මතු වන්නේ නැහැ. එම නිසා පින්වත් දෙමාපියන්, ගුරුවරුන් දක්ෂ වෙන්න, පාසල් දරුවෙක් සිදු කරන සෑම හොඳ ක්‍රියාවක් තුළින්ම එම දරුවාට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මතුකොට දක්වන්න. ගෙදර දොරේ කටයුතු වලදී දරුවා දෙමාපියන්ට උපකාරයක් කරන කොට, ආච්චිට, සීයාට ආදරයෙන් කතාකරන කොට, තිරිසන් සතෙකුට මෛත්‍රියක් දක්වනකොට, අන්‍යායන් සමග සමගියෙන් ජීවත්වෙනකොට, දෙමාපියන්ගේ, ගුරුවරුන්ගේ සිත් සතුටු කරන කොට, වැඩිහිටියන්ට වන්දනා කරන කොට එම දරුවාට කියලා දෙන්න, පූතේ මේ පුංචි ක්‍රියාවේදී ඔයා මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයම වඩවා ගත්තාය කියලා. දරුවාට ඒ මොහොතේ ඔබ දැක්වූ ධර්මාවබෝධය නිසා පින්වත් ඔබ තුළින් ඒ මොහොතේම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අර්ථයන් පරිපූර්ණව වැඩුණා වෙනවා. වර්තමානයේ දෙමාපියන්ට, ගුරුවරුන්ට වඩා සමහරක් පින්වත් දරුවන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුළ ගමන් කරනවා. නමූත් ඒ බව දරුවන් දකින්නේ නැහැ. දෙමාපියන්, ගුරුවරුන් දන්නෙත් නැහැ. දරුවෙක් යහපතෙහි යෙදූනොත් එම දරුවා පසසනවා, නායකත්වය පවරනවා වහේම, එම යහපත තුළ සැඟවී ඇති ධර්මයේ ශ්‍රේෂ්ඨ මාර්ගය දරුවාට පැහැදිලි කොට දීමට පින්වත් වැඩිහිටියන් දක්ෂ නම්, වැඩිහිටියනුත්, දරුවාත් මතුකොටගන්නා කුසල් චිත්තය තම තමන්හේ අතීත අකුසල් යටපත් කොට කුසල් පක්ෂය මතුකොට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ, තව තවත් ශක්තිමත්ව ඉදිරියට යෑමට එම පින්වත් දරුවාට හැකියාව ලැබෙනවා වගේම දරුවා තුළින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තව තවත් ශක්තිමත් කොට ගැනීමටත් හේතුවෙනවා. එසේ නොවී යහපත් දරුවා තුළින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වැඩෙද්දි ඒ බව වැඩිහිටියනුන්, දරුවාත් නොදන්නේ නම්, කුසල් චේතනාවේ දුර්වලභාවය නිසාම ශක්තිමත් කුසලයක් දරුවන් නිරතුරුවම අහිමි කොට ගන්නවා. දරුවන් තුළින් නිරතුරුවම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාළව යහපත් ක්‍රියාවන්, තම ජීවිතයට සැප ලැබෙන ක්‍රියාවන් සිද්ධ වෙනවා. ඒ බවක් එම දරුවන් හඳුනාගන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම ඊට අදාළ චේතනාව සකස්වන්නේ නැහැ. අවාසනාව කියන්නේ, දරුවා තුළින් යහපත් ක්‍රියාවන් සිදුවුනත්, ශක්තිමත් චේතනාවක් ඇතිකොට ගැනීමට ඇති දුර්වලතාවය නිසා නිරතුරුවම ශක්තිමත් කුසලයක් අහිමිකොට ගනිමින් තමයි සමාජයේ දරුවන් ළමා කාලය ගෙවා දමන්නේ. දරුවෙක් තුළ සකස්වෙන එක යහපත් සිතුවිල්ලක සැඟවී ඇති උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේම අර්ථයන් පින්වත් වැඩිහිටි පක්ෂයත් දරුවාත් දැනුවත් වීම, ඔබ ඔබේ අනාගතයට කර ගන්නා හොඳම ආයෝජනයක් වෙනවා. ඒ වහේමයි, දරුවෙක් මම අම්මා තාත්තාට කීකරු වෙන්නේ නැහැය කියලා, අම්මා, තාත්තාට දුකක් දෙන හැම මොහොතේම එම දරුවා තුළ මිච්ඡා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අර්ථයයි වැඩෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එම දරුවා අනාගත, දුකකට අදාළ සංස්කාරයන් රැස්කොට ගන්නවා. දරුවා තුළ සකස්වෙන හැම යහපත්, අයහපත් සිතුවිල්ලක්ම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුළ විසුරුවා දරුවාට දැක්වුවොත්, එය වැඩිහිටියන් දරුවන්ට දෙන ශ්‍රේෂ්ඨම ධර්මයේ දායාදය වෙනවා. පින්වත් ඔබ, ඔබේ දරුවාගෙන් අනාගතයේ යහපතක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්, ලෞකික සැපය, ලෝකෝත්තර සැපය ලැබෙන එකම මාර්ගය වෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ගැනම දරුවන් සමග කතා කරන්න. දරුවාට තේරුම් කොට දෙන්න.