ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය

පටුන

ස්වාමීන් වහන්ස ගිහි පින්වතුන්වන අපි නම් ධර්ම මාර්ගයට අවතිර්ණ වන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ඔබ වහන්නසේ සඳහන් කළා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම සම්මා දිට්ඨිය නැමැති දොරටුවෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසිය යුතුය කියලා. ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියට අප පිවිසෙන්නේ කුමන දොරටුවෙන් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස, සම්මා දිට්ඨිය සකස්කොටගත් පින්වතා තුළ, දකින්න පූළුවන් මුලික ලක්ෂණ මොනවා ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියේත්, ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියේත් වෙනස කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨිය පරිපූර්ණ වූ තැනදී කුමක් ද සිද්ධ වෙන්නේ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සාංකප්පයක්, ලෝකෝත්තර සම්මා සාංකප්පයක් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියෙත් සම්මා සංකප්පයන්ගේත් වැඩීම හේතුවෙත් කුමක්ද ශක්තිමත් වෙන්නෙ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වාචා, ලෝකෝත්තර සම්මා වාචාව බවට පත් කෙ ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සම්මා අජීව කියන අංග දෙක පහදා දෙන්න? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සහ සම්මා ආජීව කියන අාංගයන් ලෝකෝත්තර සම්මා කම්මන්තයන්ව බවට ලෝකෝත්තර සම්මා අජීවයන් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද?

ස්වාමීන් වහන්ස ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාල සම්මා වායාම මාර්ග අාංගය පහදා දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වායාම කියන අර්ථය ලෝකෝත්තර සම්මා වායාමයක්ව බවට පත්කොට ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සතිය කියන්නේ කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සතිය යනු කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහහන්ස සම්මා සමාධිය ගැන විස්තර කොට දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමින් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය යනු කුමක්ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස පාසල් දරුවෙක් ආර්ය අෂ්ගිටාංගික මාර්ගය කුමන ආකාරයටද ජීවිතයට එකතු කොට ගත යූත්තේ? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සහ සම්මා ආජීව කියන අාංගයන් ලෝකෝත්තර සම්මා කම්මන්තයන්ව බවට ලෝකෝත්තර සම්මා අජීවයන් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද?

පින්වත් ඔබ කල්පනා කරන්න, ඔබ කොපමණ සම්මා කම්මන්තයන් තුළ සහ සම්මා ආජීවයන් තුළ ජීවත් වුණත් පින්වත් ඔබට ලැබෙන ඵලය කුමක් ද? කුසල් සංස්කාරයන්. එම කුසල් සංස්කාරයන් නිත්‍යද? අනිත්‍ය ද? අනිත්‍යයි.

පින්වත් ඔබ ඇස් දෙක පියාගෙන අතීත භවයන්හීදී සීලයන් ආරක්ෂාකොට ගැනීම නිසා ලැබුණා වූ දීර්ඝායුෂ, නීරෝගී ජීවිත, නුවණිවන් දකින්න. පින්වත් ඔබ අතීත සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනවල ඉපිද අවුරුදු 30 000, 20 000 ක් පමණ දීර්ඝායුෂ ලැබු හැටි නුවණිවන් දකින්න. ඔබ අත්විඳි මේ සංස්කාර නිත්‍යද? අනිත්‍ය ද? අනිත්‍යයි.

එහෙම නම් නැවත එම කුසල් සංස්කාරයන්ට ඔබ බැඳෙන්න එපා. සීලය තුළ ශක්තිමත් වෙමින්, නිරතුරුවම සම්මා කම්මන්තයන්, සම්මා ආජීවයන් ජීවිතයට එකතුකොට ගනිමින් කුසලය තුළ ශක්තිමත් වෙමින් එම කුසල් සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින තැන, පින්වත් ඔබ විදර්ශනා නුවණට අදාළව ලෝකෝත්තර සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව ධර්මයන් ජීවිතයට එකතුකොට ගත්තා වෙනවා. මේ ශක්තියයි ඔබව පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකින සෝවාන් ඵලය දෙසට ඔබට යොමු කරන්නේ.