ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය

පටුන

ස්වාමීන් වහන්ස ගිහි පින්වතුන්වන අපි නම් ධර්ම මාර්ගයට අවතිර්ණ වන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ඔබ වහන්නසේ සඳහන් කළා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම සම්මා දිට්ඨිය නැමැති දොරටුවෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසිය යුතුය කියලා. ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියට අප පිවිසෙන්නේ කුමන දොරටුවෙන් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස, සම්මා දිට්ඨිය සකස්කොටගත් පින්වතා තුළ, දකින්න පූළුවන් මුලික ලක්ෂණ මොනවා ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියේත්, ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියේත් වෙනස කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨිය පරිපූර්ණ වූ තැනදී කුමක් ද සිද්ධ වෙන්නේ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සාංකප්පයක්, ලෝකෝත්තර සම්මා සාංකප්පයක් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියෙත් සම්මා සංකප්පයන්ගේත් වැඩීම හේතුවෙත් කුමක්ද ශක්තිමත් වෙන්නෙ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වාචා, ලෝකෝත්තර සම්මා වාචාව බවට පත් කෙ ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සම්මා අජීව කියන අංග දෙක පහදා දෙන්න? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සහ සම්මා ආජීව කියන අාංගයන් ලෝකෝත්තර සම්මා කම්මන්තයන්ව බවට ලෝකෝත්තර සම්මා අජීවයන් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාල සම්මා වායාම මාර්ග අාංගය පහදා දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වායාම කියන අර්ථය ලෝකෝත්තර සම්මා වායාමයක්ව බවට පත්කොට ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සතිය කියන්නේ කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සතිය යනු කුමක් ද? කියවන්න

ස්වාමීන් වහහන්ස සම්මා සමාධිය ගැන විස්තර කොට දෙන්න.

ස්වාමින් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය යනු කුමක්ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස පාසල් දරුවෙක් ආර්ය අෂ්ගිටාංගික මාර්ගය කුමන ආකාරයටද ජීවිතයට එකතු කොට ගත යූත්තේ? කියවන්න

ස්වාමීන් වහහන්ස සම්මා සමාධිය ගැන විස්තර කොට දෙන්න.

සම්මා සමාධිය කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මුල් මාර්ග අංග හතේ ඵලයයි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ, මුල් මාර්ග අංග හත හොඳින් වැඩීම, නිසා සකස්වන පංචනීවරණයන් වූ, කාමච්ජන්ද, ව්‍යාපාද, ථීනමිද්ධ, උද්ධච්ච-කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කියන ධර්මයන් යටපත් වු ධ්‍යානගත සිතට සම්මා සමාධිය කියලා කියනවා. ධ්‍යානගත සමාධිමත් සිත තුළ තෘෂ්ණාව බැසගෙන තිබෙනවා. බුදූරජාණන් වහන්හසේගේ ධ්‍යානගත සමාධියට දේශනා කරන්නේ, වේදනාවේ ආශ්වාදය කියල. ආශ්වාදය තිබෙන තැන අනිවාර්යයෙන්ම ආදීනවයක් තිබෙනවා. ආශ්වාදය සැපය සකස්කොට දෙන අතර, ආදීනවය දුක සකස්කොට දෙනවා. සමාධිය තුළ ඔබ, මම තුළ සමාධිය තිබෙනවාය කියලා දකිනවා. සමාධිය තුළ ආත්මයක් ඒ ආත්මය තුළ සමාධිය තිබෙනවාය කියලා දකිනවා. ඒ නිසාම සමාධිය නිසා සකස්වන ආශ්වාදයන්ට නිරතුරුවම බැඳීයනවා. ඒ හේතුව නිසාම ධ්‍යාන උපාදානය කොටගෙන, රූපාවචර, අරූපාවචර බ්‍රහ්ම තලවල, සතර අපායන් නොමිඳීම උපත ලබනවා. ඒ හේතුව නිසාම නැවත නැවතත් භවයේ දුකට වැටෙනවා. අකුසල් බැහැර වූ තැන, කුසලය තුළ ශක්තිමත් වූ තැන, ඇතිවන ඉන්ද්‍රිය සංවරය ලෞකික සම්මා සමාධියට අඩිතාලම වෙනවා. ඒ හේතුවෙන්ම සකස්කොට ගන්නා ධ්‍යානගත සිත සම්මා සමාධියේ ඵලය වෙනවා.