ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය

පටුන

ස්වාමීන් වහන්ස ගිහි පින්වතුන්වන අපි නම් ධර්ම මාර්ගයට අවතිර්ණ වන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ඔබ වහන්නසේ සඳහන් කළා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම සම්මා දිට්ඨිය නැමැති දොරටුවෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසිය යුතුය කියලා. ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියට අප පිවිසෙන්නේ කුමන දොරටුවෙන් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස, සම්මා දිට්ඨිය සකස්කොටගත් පින්වතා තුළ, දකින්න පූළුවන් මුලික ලක්ෂණ මොනවා ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියේත්, ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියේත් වෙනස කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨිය පරිපූර්ණ වූ තැනදී කුමක් ද සිද්ධ වෙන්නේ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සාංකප්පයක්, ලෝකෝත්තර සම්මා සාංකප්පයක් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියෙත් සම්මා සංකප්පයන්ගේත් වැඩීම හේතුවෙත් කුමක්ද ශක්තිමත් වෙන්නෙ? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වාචා, ලෝකෝත්තර සම්මා වාචාව බවට පත් කෙ ගන්නේ කෙසේද?

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සම්මා අජීව කියන අංග දෙක පහදා දෙන්න? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සහ සම්මා ආජීව කියන අාංගයන් ලෝකෝත්තර සම්මා කම්මන්තයන්ව බවට ලෝකෝත්තර සම්මා අජීවයන් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාල සම්මා වායාම මාර්ග අාංගය පහදා දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වායාම කියන අර්ථය ලෝකෝත්තර සම්මා වායාමයක්ව බවට පත්කොට ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සතිය කියන්නේ කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සතිය යනු කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහහන්ස සම්මා සමාධිය ගැන විස්තර කොට දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමින් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය යනු කුමක්ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස පාසල් දරුවෙක් ආර්ය අෂ්ගිටාංගික මාර්ගය කුමන ආකාරයටද ජීවිතයට එකතු කොට ගත යූත්තේ? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වාචා, ලෝකෝත්තර සම්මා වාචාව බවට පත් කෙ ගන්නේ කෙසේද?

පින්වත් ඔබ කල්පනා කරන්න, ඔබ මොන තරම් මුසාවාදා, පිසුණාවාචා, පරුෂාවාචා, සම්ප්‍රප්ප්‍රලාපවලින් වැළකී ජීවත් වුණත් ඔබ තුළ සකස් වෙන්නේ කුමක් ද? කුසල් සංස්කාරයන්. එම කුසල් සංස්කාරයන් නිත්‍යද? අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි.

සම්මා වාචාවන් තුළින් රැස්වන මෙම කුසල් සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිමින්, එම සංස්කාරයන්ට නොබැඳෙන තැන, විදර්ශනා අංග සහිත ලෝකෝත්තර සම්මා වාචාවන් සකස් වෙනවා. විවේකීව සිටින විට නුවණින් මෙනෙහි කරන්න, අතීත සංසාරය පුරාවට යහපත් වචන, ප්‍රිය වචන කථා කිරීම නිසා එම කුසල් සංස්කාරයන්ගේ ඵලයන් නිසා ප්‍රසන්න රූපයක්, ප්‍රසන්න මුහූණක්, සුවඳ විහිඳුවන මුඛයක්, කිර්තිරාවය පැතිරීමක් ලැබුණා නම් ඒ සෑම සංස්කාරයක්ම අනිත්‍යභාවය දකිමින් අනාගත සංස්කාර කෙරෙහි කළකිරීම ඇතිකොට ගන්න. සම්මා වාචාවන් ජීවිතයට එකතුකොටගෙන එම සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න.