ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය

පටුන

ස්වාමීන් වහන්ස ගිහි පින්වතුන්වන අපි නම් ධර්ම මාර්ගයට අවතිර්ණ වන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ඔබ වහන්නසේ සඳහන් කළා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම සම්මා දිට්ඨිය නැමැති දොරටුවෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසිය යුතුය කියලා. ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියට අප පිවිසෙන්නේ කුමන දොරටුවෙන් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස, සම්මා දිට්ඨිය සකස්කොටගත් පින්වතා තුළ, දකින්න පූළුවන් මුලික ලක්ෂණ මොනවා ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියේත්, ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියේත් වෙනස කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨිය පරිපූර්ණ වූ තැනදී කුමක් ද සිද්ධ වෙන්නේ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සාංකප්පයක්, ලෝකෝත්තර සම්මා සාංකප්පයක් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියෙත් සම්මා සංකප්පයන්ගේත් වැඩීම හේතුවෙත් කුමක්ද ශක්තිමත් වෙන්නෙ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වාචා, ලෝකෝත්තර සම්මා වාචාව බවට පත් කෙ ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සම්මා අජීව කියන අංග දෙක පහදා දෙන්න? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සහ සම්මා ආජීව කියන අාංගයන් ලෝකෝත්තර සම්මා කම්මන්තයන්ව බවට ලෝකෝත්තර සම්මා අජීවයන් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාල සම්මා වායාම මාර්ග අාංගය පහදා දෙන්න. කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වායාම කියන අර්ථය ලෝකෝත්තර සම්මා වායාමයක්ව බවට පත්කොට ගන්නේ කෙසේද?

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සතිය කියන්නේ කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සතිය යනු කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහහන්ස සම්මා සමාධිය ගැන විස්තර කොට දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමින් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය යනු කුමක්ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස පාසල් දරුවෙක් ආර්ය අෂ්ගිටාංගික මාර්ගය කුමන ආකාරයටද ජීවිතයට එකතු කොට ගත යූත්තේ? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වායාම කියන අර්ථය ලෝකෝත්තර සම්මා වායාමයක්ව බවට පත්කොට ගන්නේ කෙසේද?

පින්වත් ඔබ නුවණිවන් දකින්න. ඔබ කොච්චර කුසල් දහම් වඩමින්, අකුසල් ධර්මයන්ගෙන් බැහැරව ජීවත් වුණත්, ඔබට ලැබෙන්නේ කුමක් ද? කුසල් සංස්කාරයක්. ඒ හේතුවෙන් සුගතියේ උපතක්. එම කුසල් සංස්කාරය, සුගතියේ උපත නිත්‍යද? අනිත්‍ය ද? අනිත්‍යයි.

අතීත සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනවල ඉපදිලා අපි මොනතරම් කුසල් දහම් වඩන්න ඇතිද? අකුසල් ධර්මයන්ගෙන් ඈත්ව ජීවත්වෙන්න ඇතිද. බුදුරජාණන් වහන්හසේ දේශනා කරනවා, ඔබත්, මමත්, සංසාරයේ උතුම් පැවිදි උපසම්පදාවන් ලබලා, අවුරුදු ලක්ෂ ගණන් කුසල් දහම් වඩලා තිබෙනවා කියලා. නමුත් මේ සෑම සංස්කාරයක්ම අනිත්‍ය භාවයට පත්වුණා. සම්මා වායාම අර්ථය තුළින් සකස්වෙන කුසල් සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් ඇති කරගන්නා විදර්ශනාත්මක දැක්ම ඔබට ලෝකෝත්තර සම්මා වායාම කියන අර්ථය ඔබ තුළ ඇතිකර ගන්නවා. එවිට ඔබ අනිත්‍ය වන සංස්කාරයන්ට බැඳෙන්නේ නැහැ. සම්මා වායාමයන් ජීවිතය තුළින් ශක්තිමත් කොට ගෙන එම කුසල් සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍ය දැක්ම ශක්තිමත් කොට ගන්නවා.