ධර්ම දේශනා භාගත කිරීම්

මෙහි අඩංගු සියලු ධර්ම දේශනා සහ ධර්ම සකච්ඡා සංවිධානය සහ පටිගත කළ සැමට අප්‍රමාණ පින් සිදු වේවා. මේ ජීවිතයේදීම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිසම හේතු වේවා. උත්තම පාරමී ධර්මයක්ම වේවා. මෙම Mp3 භාගත කර උතුම් ධර්ම දානයක් ලෙස බෙදා හරින්න.

ධර්ම සාකච්ඡාව 02

Mp3 ආකාරයෙන් භාගත කර ගන්න

සෝවාන් ඵලය පිලිබඳ ගැටළු

Mp3 ආකාරයෙන් භාගත කර ගන්න

ධර්ම සාකච්ඡාව 01

Mp3 ආකාරයෙන් භාගත කර ගන්න

ධර්ම දේශනාව (මහනුවර රෝහල)

Mp3 ආකාරයෙන් භාගත කර ගන්න

ධර්ම දේශනාව (හෙම්මාතගම කෑගල්ල)

Mp3 ආකාරයෙන් භාගත කර ගන්න

පටිච්ච සමුප්පාදය

Mp3 ආකාරයෙන් භාගත කර ගන්න

ඇලහැර සංඝ සාකච්ඡාව

Mp3 ආකාරයෙන් භාගත කර ගන්න